Tin đăng kiểm

Phí và lệ phí kiểm định xe cơ giới áp dụng từ 01-2022

Photo

Kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, thiết bị và xe máy chuyên dùng đang lưu hành; đánh giá, hiệu chuẩn thiết bị kiểm tra xe cơ giới (Ban hành kèm theo Thông tư số 238/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Giao thông vận tải

Công nghệ ô tô

An toàn giao thông