Tiêu điểm

Cơ cấu tổ chức

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI THỪA THIÊN HUẾ


I. Ban lãnh đạo:

Giám đốc:

1. Ông Đào Hữu Long

- Thạc sỹ ô tô máy kéo

- ĐKV kiểm định xe cơ giới, ĐKV xe cơ giới bậc cao

Tel: (0234) 3826791 – 091.412.6165             Fax: (0234) 3826791

Email: dhlonghue@gmail.com

 

Phó Giám đốc:

2. Ông Trần Hưng Huy

- Thạc sỹ kỹ thuật cơ khí động lực

- Phó Giám đốc, trưởng phòng Kiểm định

- ĐKV kiểm định xe cơ giới, ĐKV xe cơ giới bậc cao

Tel: (0234) 3826791 – 090.582.1726            Fax: (0234) 3826791

Email: tranhuydk1@gmail.com

Phó Giám đốc:

3. Ông Dương Phúc Thiện

- Thạc sỹ kỹ thuật cơ khí động lực

- Phó Giám đốc, trưởng phòng Tổng hợp

- ĐKV kiểm định xe cơ giới, ĐKV xe cơ giới bậc cao

Tel: 091.540.1122            Fax: (0234) 3826791

Email: phucthien82@gmail.com

Kế toán trưởng:

4. Bà Nguyễn Thị Hồng Hà

- Cử nhân kinh tế

Tel: (0234) 3826791 – 097.351.7799           Fax: (0234) 3826791

Email: honghadk@gmail.com

II Trưởng, Phó các phòng

5. Ông Nguyễn Công Huy

- Thạc sỹ kỹ thuật cơ khí động lực

- Cử nhân kinh tế

- Phó phòng kiểm định

- ĐKV kiểm định xe cơ giới, ĐKV xe cơ giới bậc cao

Tel: 097.872.3756           

Email: conghuy81@gmail.com

6. Ông Nguyễn Đình Phước

- Thạc sỹ kỹ thuật cơ khí động lực

- Cử nhân kinh tế

- Phó phòng kiểm định

- ĐKV kiểm định xe cơ giới, ĐKV xe cơ giới bậc cao

Tel: 097.872.3756           

Email: conghuy81@gmail.com

7. Ông Ngô Quý Á

- Thợ máy bậc 5/7

- Phó phòng Tổng hợp

- Nhân viên nghiệp vụ đăng kiểm xe cơ giới

Tel: 091.404.9896           

Email: ngoquya@gmail.com

8.Ông Trần Thanh Út

- Thạc sỹ kỹ thuật cơ khí động lực

- Phó phòng Tổng hợp

- ĐKV kiểm định xe cơ giới, ĐKV xe cơ giới bậc cao

Tel: 098.565.6411    

Email: thanhuttme@gmail.com

III. Phòng Kiểm định

9. Ông Phan Khắc Hân

- Kỹ sư cơ khí động lực

- ĐKV kiểm định xe cơ giới, ĐKV xe cơ giới bậc cao

Tel: 098.405.3579

Email: pkhan@gmail.com

10. Ông Nguyễn Thành Sơn

- Thạc sỹ kỹ thuật cơ khí động lực

- ĐKV kiểm định xe cơ giới, ĐKV xe cơ giới bậc cao

Tel: 093.501.1018

Email: thanhson.oto@gmail.com

11. Ông Hà Văn Trọng

- Thạc sỹ kỹ thuật cơ khí động lực

- ĐKV kiểm định xe cơ giới, ĐKV xe cơ giới bậc cao

Tel: 097.124.1777   

Email: vantrongc4b@gmail.com

12. Ông Hà Quốc Tuấn

- Thạc sỹ kỹ thuật cơ khí động lực

- ĐKV kiểm định xe cơ giới, ĐKV xe cơ giới bậc cao

Tel: 098.573.7877

Email: quoctuanckgt@gmail.com

13. Ông Hồ Mạnh Cường

- Thạc sỹ kỹ thuật cơ khí động lực

- ĐKV kiểm định xe cơ giới

Tel: 094.688.2823

Email: manhcuongdkhue@gmail.com

14. Ông Trần Xuân Hoài

- Kỹ sư cơ khí động lực

- ĐKV kiểm định xe cơ giới

Tel: 097.410.8029

Email: tranxuanhoai06c4b@gmail.com

15. Ông Hồ Thanh Phong

- Kỹ sư cơ khí động lực

- ĐKV kiểm định xe cơ giới

Tel: 096.186.2222

Email: phongho24@gmail.com

16. Ông Nguyễn Thanh Tuệ

- Kỹ sư cơ khí động lực

- ĐKV kiểm định xe cơ giới

Tel: 091.417.2241

Email: thanhtue1970@gmail.com

17. Ông Phan Văn Trí

- Kỹ sư cơ khí chế tạo

- ĐKV kiểm định xe cơ giới tập sự

Tel: 094.649.6196

Email: vantrihue2015@gmail.com

IV. Phòng Tổng hợp

18. Bà Trần Quanh Quỳnh Châu

- Cử nhân kinh tế

- Thủ quỹ

Tel: 091.403.6037

Email: tranquangquynhchau1408@gmail.com

19. Bà Trần Nguyễn Quỳnh Châu

- Cử Nhân Kinh tế

- Nhân viên nghiệp vụ đăng kiểm xe cơ giới

Tel: 093.490.0102

Email: qchau2012@gmail.com

20. Bà Thân Trọng Bảo Huyền

- Cao đẳng y tế

- Nhân viên nghiệp vụ đăng kiểm xe cơ giới

Tel: 091.799.1228

Email: thantrongbaohuyen@gmail.com

21. Bà Võ Dương Bảo Hương

- Cử nhân kinh tế

- Nhân viên nghiệp vụ đăng kiểm xe cơ giới

Tel: 094.248.8820

Email: vdbaohuong@gmail.com

22. Bà Nguyễn Thị Phương Liên

- Cử nhân kinh tế

- Nhân viên nghiệp vụ đăng kiểm xe cơ giới

Tel: 090.651.5533

Email: phuonglien190379@gmail.com

23. Bà Trần Thị Thúy Nga

- Cử nhân kinh tế

- Nhân viên nghiệp vụ đăng kiểm xe cơ giới

Tel: 091.799.1228

Email: tranthuynga258@gmail.com

24. Ông Trần Hưng Phúc

- Cử Nhân Kinh tế

- Đại học Sư phạm Tin học

- Nhân viên nghiệp vụ đăng kiểm xe cơ giới

Tel: 090.555.0708

Email: phucvrhue@gmail.com

24. Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy

- Cử nhân kinh tế

- Nhân viên nghiệp vụ đăng kiểm xe cơ giới

Tel: 097.902.8203

Email: thuydk56@gmail.com

26. Bà Tôn Nữ Triều Tiên

- Cử nhân kinh tế

- Nhân viên nghiệp vụ đăng kiểm xe cơ giới

Tel: 090.351.7922

Email: trieutien1311@gmail.com

27. Ông Võ Quanh Vinh

- Cử nhân kinh tế

- Nhân viên nghiệp vụ đăng kiểm xe cơ giới

Tel: 093.854.4054

Email: dinhvinhdk@gmail.com

28. Bà Trần Thị Hồng Vân

- Cử nhân kinh tế

- Nhân viên nghiệp vụ đăng kiểm xe cơ giới

Tel: 093.504.5000

Email: vandangkiem@gmail.com

29. Bà Lê Thị Mỹ Linh

- 12/12

- Bảo vệ

Tel: 093.482.7755

Email: Lemylinh56@gmail.com

30. Ông Lê Hữu Quyền

- Trung cấp kế toán

- Bảo vệ

Tel: 037.844.2556

Email:

31. Bà Trần Thị Kim San

- 12/12

- Bảo vệ

Tel: 093.555.0357

Email: sanvrhue@gmail.com

Tin tức liên quan khác