Tiêu điểm

Miễn đăng kiểm lần đầu với xe ô tô mới và kéo dài chu kì kiểm định đối với một số loại phương tiện cơ giới đường bộ

Từ 0h00, ngày 22/3/2023, Thông tư số 02/2023/TT-BGTVT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2021/TT-BGTVT[1] chính thức có hiệu lực thi hành.

Thông tư mới sửa đổi 07 điều và 05 phụ lục trên 18 điều và 19 phụ lục so với Thông tư cũ; trong đó có 02 nội dung đáng chú ý như sau:

1. Miễn kiểm định lần đầu đối với xe cơ giới chưa qua sử dụng và có năm sản xuất đến năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận kiểm định dưới 02 năm (năm sản xuất cộng 01 năm) và có đủ hồ sơ hợp lệ; được cấp tem và giấy chứng nhận tại các trung tâm đăng kiểm mà không phải mang xe đến trình diện”.

2. Điều chỉnh chu kỳ kiểm định đối với một số loại xe cơ giới (Phụ lục 05 của Thông tư):

a) Ô tô chở người các loại đến 09 chỗ không kinh doanh vận tải

  • Chu kỳ đầu tiên miễn kiểm định và tăng từ 30 tháng lên 36 tháng;
  • Thời gian sản xuất đến 07 năm thì chu kỳ tăng từ 18 tháng lên 24 tháng;
  • Thời gian sản xuất trên 07 năm đến 20 năm (trước đây là 12 năm) thì chu kỳ giữ nguyên 12 tháng;
  • Thời gian sản xuất trên 20 năm thì chu kỳ kiểm định giữ nguyên 06 tháng;

b) Ô tô chở người các loại trên 09 chỗ

  • Chu kỳ đầu tiên miễn kiểm định và tăng từ 18 tháng lên 24 tháng;
  • Thời gian sản xuất đến 05 năm thì chu kỳ tăng từ 06 tháng lên 12 tháng;
  • Thời gian sản xuất trên 05 năm thì chu kỳ giữ nguyên 06 tháng;

c) Nhóm ô tô tải các loại, ô tô đầu kéo có thời gian sản xuất từ 20 năm trở lên (kể cả ô tô tải, ô tô đầu kéo đã cải tạo thành ô tô chuyên dùng), ô tô tải được cải tạo chuyển đổi công năng từ ô tô chở người có thời gian sản xuất từ 15 năm trở lên được kéo dài chu kỳ kiểm định từ 3 tháng lên 6 tháng.

Phuc HVR

 


[1] Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Tin tức liên quan khác