Tiêu điểm

# Mã số Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1 02/2023/TT-BGTVT Thông tư số 02/2023/TT-BGTVT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2021/TT-BGTVT 22/03/2023 22/03/2023
2 06:2021/TT-BGTVT Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mức 5 06/04/2021 01/01/2022
3 70:2021/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ 12/08/2021 01/10/2021
4 47:2021/TT-BTC Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn 24/06/2021 01/07/2021
5 QCVN 109:2021/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHÍ THẢI MỨC 5 ĐỐI VỚI XE Ô TÔ SẢN XUẤT, LẮP RÁP VÀ NHẬP KHẨU MỚI 14/04/2021 14/04/2021
6 22/2019/TT-BGTVT Quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng 12/06/2019 01/08/2019
7 3843/ÐKVN-VAR Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 86/2014/TT-BGTVT 30/09/2019 30/09/2019
8 74/2020/TT-BTC Quy định mức thu, nộp phí sử dụng đường bộ 10/08/2020 10/08/2020
9 46/2019/QĐ-UBND Quyết định 23/08/2019 10/01/2019
10 650/ĐKVN-VAR Hướng dẫn thực hiện một số điểm của Thông tư số 85/2015/TT-BGTVT 02/03/2015 10/03/2015