Tiêu điểm

Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ V năm 2020

Ban Cán sự đảng Bộ GTVT vừa có Văn bản số 119-CV/BCSĐ gửi các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ về việc hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Búa liềm vàng) lần thứ V năm 2020. Cụ thể như sau:

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng trao Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ IV năm 2019. Ảnh dangcongsan.vn

Năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, năm tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; đồng thời cũng là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của Đảng và của đất nước: Kỷ niệm 90 Ngày thành lập Đảng, 130 năm Ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh, 75 năm Quốc khánh; toàn Đảng tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cùng các nghị quyết Trung ương khóa XII với tinh thần tích cực của cả hệ thống chính trị, của các tầng lớp nhân dân, trong đó báo chí có vai trò rất quan trọng.

Ngày 18/3/202, Ban Tổ chức Trung ương ban hành Kế hoạch số 255-KH/BTCTW về tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dụng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ V - năm 2020. Thông qua Giải Búa liềm vàng lần thứ V - năm 2020 góp phần tuyên truyền thật tốt công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tích cực đấu tranh chống biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “diễn biến hòa bình”; phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; phát hiện, phòng ngừa, đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng trong công tác tổ chức - cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, góp phần bảo vệ đường lối và tổ chức của Đảng, bảo vệ cán bộ, đảng viên. Đồng thời, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, cùng các chỉ thị, kết luận của Trung ương Đảng và các nghị quyết các hội nghị Trung ương khóa XII để công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng đi vào thực chất, trở thành hành động cụ thể, thiết thực, thường xuyên và tự giác trong mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Hưởng ứng Kế hoạch tổ chức Giải Búa liềm vàng lần thứ V - năm 2020 của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Cán sự đảng Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị động viên, khuyến khích đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành GTVT và các phóng viên, biên tập viên các báo, tạp chí ngành GTVT tích cực viết, sáng tác những tác phẩm về xây dựng Đảng. Từ đó, tạo động lực thúc đẩy nâng cao chất lượng tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng và chất lượng hoạt động của cả hệ thống chính trị.

Ban Cán sự đảng Bộ GTVT yêu cầu Báo Giao thông, Tạp chí Giao thông vận tải, Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT cập nhật, phổ biến rộng rãi Thể lệ Giải Búa liềm vàng lần thứ V - năm 2020 đến cán bộ, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên của đơn vị. Đăng, phát thể lệ giải trên Báo, Tạp chí và Cổng thông tin điện tử Bộ. Đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, nâng cao chât lượng, hiệu quả các chuyên trang, chuyên mục về công tác xây dựng Đảng trên Báo, Tạp chí và Cổng thông tin điện tử Bộ; kịp thời phát hiện các tác phẩm có chất lượng, qua đó động viên tác giả gửi bài tham gia Giải. Đồng thời, báo cáo kết quả tham gia hưởng ứng Giải Búa liềm vàng lần thứ V - năm 2020 về Ban Cán sự đảng Bộ GTVT trước ngày 15/12/2020.

 

Tác giả: PV

Tin tức liên quan khác