Tiêu điểm


Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Thừa Thiên Huế
Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Thừa Thiên Huế

332 Điện Biên Phủ, Trường An, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
ĐT: (0234) 3826 791 - Fax: (0234) 3836259
Email: dangkiemtthue@gmail.com
Website: http://dangkiemhue.com

Trung tâm đăng kiểm 75.02S

5 Kim Phụng, Hương Văn, Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.
ĐT: (0234) 3760 086 - Fax: (0234) 3750889
Email: dangkiemtthue@gmail.com
Website: http://dangkiemhue.com